Ibland kan vardagen
i närskolan kännas

tung av olika orsaker
och då kan
VALTERI- Skilla
vara ett alternativ
för en kortare eller
lite längre period
.

 

Undervisning


Valteri Skilla har en skola som upprätthålls av staten. Skolans uppdrag är att anordna svenskspråkig förskole-, grundläggande- och påbyggnadsundervisning för elever i behov av särskilt stöd.

På skolan möjliggörs en god, upplevelserik och delaktig lärmiljö där eleven är i centrum. Verksamhetskulturen är uppskattande, uppmuntrande och siktar mot framtiden. Vid skolan erbjuds även olika slags terapier enligt behov.

Skolan är specialiserad på olika funktionsnedsättningar och tillhandahåller spetskompetens inom områdena:
- syn
- hörsel
- språkliga svårigheter
- neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
- utvecklingsstörning

Inom skolan samarbetar man med nyckelpersoner som finns inom barnets nätverk.

Valteris läroplan grundar sig på den av utbildningsstyrelsen fastställda läroplanen för den grundläggande utbildningen och är speciellt utarbetad för elever i behov av särskilt stöd i sin skolvardag.
För varje elev görs en individuell plan (IP).

En habiliterande vardag är skolans ledande tanke.

Förutom specialklassläraren arbetar en mångprofessionell arbetsgrupp tillsammans med eleven i vardagen för att knyta ihop elevens habilitering och skolgång.


Förskola

Vi har en individuell och holistisk syn på lärandet för barn med förlängd läroplikt. För att främja elevens kommunikation ingår modersmål och matematik i nybörjarundervisningen.
 

Grundläggande utbildning

Alla elever har individuellt upplagda studier.
I skolan arbetar man i små undervisningsgrupper som ger stora möjligheter. På skolan arbetar vi även med verklighetsanknutna uppgifter och laborativt material och ökar därmed kreativiteten och förståelsen för den egna lärandeprocessen.
Vi använder oss av problemlösning, studiebesök och skapande uppgifter som sammankopplar de teoretiska ämnena med elevernas vardag.
 

Påbyggnadsundervisning

Påbyggnadsundervisningen fokuserar på de behov den studerande har. Under året kan den studerande mogna och fördjupa sina kunskaper innan hen går vidare till andra stadiets utbildning.
Det finns även möjlighet till samhälls- och boendeträning.


Ladda ner vår anmälningsblankett för skolstart.