Stödtjänster

Vår personal inom stödtjänster erbjuder kommunerna specialpedagogisk handledning inom:

  • synnedsättning
  • hörselnedsättning
  • språkliga svårigheter
  • neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
  • utvecklingsstörning


Stödet ges till lärare och övrig skolpersonal inom förskola och grundläggande utbildning. Målsätt­ningen med stödet är att ge lärare och övrig skolpersonal beredskap att skapa optimala förutsättningar för inlärning. Vårdnadshavarna är en given samarbetspart.
Vår personal inom stödtjänst erbjuder även pedago­gisk handledning åt lärare och övrig skolpersonal som jobbar med elever i behov av stöd. Pedago­gisk handledning är en planerad och strukture­rad verksamhet, där man tänker och utforskar tillsammans. Stödets form och syfte preciseras enligt beställarens behov. Det pedago­giska samtalet sker individuellt eller i par.