Fortbildning

Vi erbjuder ett brett utbud av fortbildning riktat till personal i förskola och den grundläggande utbildningen. Bekanta dig närmare med hela Valteris fortbildningar på https://www.valteri.fi/koulutus/koulutuskalenteri.html?date_from=2016-04-29

Vi skräddarsyr våra fortbildningar enligt kommuners, skolors och arbetsgruppers önskemål och behov.

Förutom fortbildningstillfällen och föreläsningar av sakkunniga förverkligar vi även längre fortbildningsprocesser. Till dessa processer går det bra att anknyta konsultation som också kan beställas enskilt.

 

Exempel på områden inom vilka vi erbjuder fortbildning:

 

____________________________________________________________________

 

Hörselnedsättning i skolans vardag
 

Under fortbildningen inleder vi med örat och hörselns funktion. Vi tolkar audiogram och reflekterar kring ett hörselpedagogiskt förhållningssätt i klassen. Du får tips på hur du med enkla medel får en bättre ljudmiljö i klassen? Du får även prova olika hörseltekniska hjälpmedel. En del elever hör med Cochleaimplantat (CI). Vad är ett CI och hur fungerar det?

 

Tecken som stöd
 

Vi övar vardagstecken såsom mat, kläder, enkla verb m.m. Vi bekantar oss med appen Widgit go och funderar hur den kunde användas som hjälp i kommunikationen med barn som har språkliga svårigheter.

 

Synnedsättning i skolans vardag
 

Under fortbildningen finns möjlighet att gå igenom bl.a. följande:

  • de vanligaste ögonsjukdomarna,
  • punktskriftens grunder,
  • att räkna med abakus,
  • olika taktila material,
  • hjälpmedel och rörelseteknik.

 

Studieteknik
 

Vi ger idéer kring hur man stimulerar den aktiva inlärningsprocessen hos eleverna, hur man som lärare kan underlätta och hjälpa eleverna att hitta en bra studieteknik samt hur studietekniken förankras i den nya läroplanen.

Vi bekantar oss med appar och digitala hjälpmedel som underlättar och uppmuntrar en aktiv inlärning.

 

Elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar i klassen
 

Som lärare möter vi ibland elever som utmanar oss. Det kan hända att man känner sig uppgiven och otillräcklig. Som lärare behöver man kunskap om varför det blir som det blir samt strategier  och verktyg för att underlätta skoldagen för dessa elever.

Fortbildningens mål är att ge lärare redskap att i mötet med eleven skapa optimala förutsättningar för hen att lyckas i klassen. 

Under fortbildningen presenteras även diagnoser inom neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (adhd och autism), samt olika hjälpmedel.

 

Sociala berättelser och seriesamtal
 

Att förbereda, reda ut och klargöra sociala situationer underlättas om man använder sig av sociala berättelser och seriesamtal (ritpratar) med eleverna.

Fortbildningens fokus är på vad sociala berättelser är och hur du med hjälp av iPad kan arbeta med dem tillsammans med eleverna.

Vi bekantar oss med appen Ritprata, som är en ypperlig app att använda vid sociala berättelser. Praktisk genomgång av appen och tips på hur den används optimalt.

Deltagarna får göra egna sociala berättelser.

 

Utagerande barn i förskolan
 

Barn med utagerande beteende i förskolan väcker känslor både hos personalen och hos de andra barnen i gruppen. Det kan hända att det blir en negativ relation mellan barnet med utagerande beteende och personalen samt de andra barnen i gruppen. 

I arbetet med barn som är utagerande behöver personalen kunskap om varför det blir som det blir samt strategier  och verktyg för att underlätta vardagen för barnet.

Fortbildningens mål är att ge förskolepersonal redskap att i mötet med barnet skapa optimala förutsättningar för hen att lyckas i gruppen. 

Under fortbildningen presenteras även diagnoser inom neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (adhd och autism), samt olika hjälpmedel.